^ Back to Top

Teritoriul Comunei Moşoaia se situează în cuprinsul Platformei Cotmeana, la extremitatea sudică a acesteia. Altitudinea are valori cuprinse între 500 m, în partea de N-NV şi 200 m în SV. Panta generală a reliefului prezintă o directie NNV-SSE, cu valori între 5-6 la mie. 

Elementul caracteristic al regiunii îl constituie formele de eroziune-acumulari create de principalele cursuri de apă care o brazdează. 

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic de Ord I Vedea. Cursurile de apă ce străbat comuna Moşoaia sunt : pârâul Teleorman, în lungime de 7,25 km, Valea Călugăru, 2,5 km, Valea Priboi, 3,5 km plus 3,5 km afluenţi, Valea Micului 4,75 km, Valea Murbea 5 km plus 10 km afluenţi, valea Teleormănelului 7,5 km plus 9,2 km afluenti. 
Bazinul hidrografic prezintă regim de scurgere torenţial, fiind alimentat exclusiv din precipitaţii.

Din punct de vedere seismic, comuna Moşoaia se încadrează în zona „D", Ks=0,16, iar perioada de colţ este Tc=1,0 sec 
Populaţia totală a comunei Moşoaia este de 4435 locuitori, suprafaţa comunei fiind de 4.432 ha. comuna Moşoaia este formată din 7 sate : Moşoaia, Smeura, Hinţeşti, Dealul Viilor, Ciocănăi, Bătrâni şi Lăzăreşti. 
Pe raza comunei Moşoaia nu există arii protejate, de genul parcurilor sau rezervaţiilor naturale.