HOTĂRÂRE
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
În conformitate cu prevederile cap.V, art. 5.13.3, lit. b, din Ordinul nr. 2.890 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Moşoaia pentru anul 2016, a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 307.030,23 lei.
Art. 2. Un exemplar al prezentei Hotărâri se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 05.01.2017, CU NR. 1.
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind asigurarea în bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de aprobarea Contractului colectiv de muncă al personalului contractual şi Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Moşoaia, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2018
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş   
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Moşoaia;
Art. 128 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Titlul VIII al Legii 53/2003 – Codul Muncii, modificată şi completată,
Legea 284/20101 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G. nr. 20/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, actualizată,
Art. 3, pct. 1 şi art. 9, pct. 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale,
Art. 91, alin 1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
Avizul secretarului comunei Moşoaia,
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moşoaia,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 45, alin (2) coroborat cu art. 115 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificările şi completările la zi, adoptă prezenta:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă asigurarea în bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de aprobarea Contractului colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Moşoaia, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2018 (Contractul colectiv de muncă reprezintă anexa 1 la prezenta hotărâre).
Art. 2. Se aprobă asigurarea în bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Moşoaia, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2018 (Acordul colectiv de muncă reprezintă anexa 2 la prezenta hotărâre).
Art. 3. Contractul şi Acordul colectiv de muncă intră în vigoare la data de 01.01.2017 şi se aplică până la data de 31.12.2018.
Art. 4. Plata drepturilor prevăzute în Contractul şi Acordul colectiv de muncă se va efectua din veniturile proprii ale Consiliului Local Moşoaia, începând cu data de 01.01.2017.
Art. 5. (1) Se împuterniceşte Primarul comunei Moşoaia să semneze, pentru Primăria comunei Moşoaia, Contractul colectiv de muncă, Acordul colectiv de muncă şi actele adiţionale la acestea.
(2) Se mandatează Primarul comunei Moşoaia să semneze prelungirea Contractului şi Acordului colectiv de muncă.
Art. 6. (1) Compartimentul buget, finanţe, contabilitate, salarizare va opera toate modificările necesare în cadrul bugetului Consiliului Local Moşoaia pentru perioada 01.01.2017-31.12.2018,
(2) Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Moşoaia este considerat, va fi interpretat şi va fi aplicat de părţile contractante ca şi Contract colectiv de muncă aplicabil salariaţilor aparat contractual din Primăria comunei Moşoaia,
(3) Acordul colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Moşoaia este considerat, va fi interpretat şi va fi aplicat de părţile contractante ca şi Acord colectiv de muncă aplicabil salariaţilor funcţionari publici din Primăria comunei Moşoaia.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş şi adusă la cunoştinţă publică în termenul prevăzut de lege.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 05.01.2017, CU NR. 2
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind aprobarea denumirii şi cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014 – 2020” finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”
Consiliul Local al Comunei Moşoaia, judeţul Argeş, intrunit în şedinţa ordinară în data de 09.02.2017
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Domnului Florea Ene, Primarul localitatii Moşoaia, judeţul Argeş;
- Adresa S.C. APA CANAL 2000 S.A. cu privire la emiterea H.C.L. Moşoaia privind denumirea şi cofinantarea proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finanţare şi a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa şi apa uzata din judeţul Argeş în perioada 2014 – 2020”;
- Legea nr. 215/2001, completata, modificata şi republicata;
- Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Legea privind serviciile comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Ghidul solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii integrate de apa şi apa uzata;
În baza prevederilor art. 36 alin. (4), lit. “f”, alin. (6) lit. “a” şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba denumirea şi cofinantarea proiectului “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare şi a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa şi Apa Uzata din judeţul Argeş, în perioada 2014 – 2020”, în valoare de 1.459,99 lei, reprezentand 1,28 % din valoarea totala necesara asigurarii cotei de 1 % din valoarea eligibila care trebuie sa fie alocata din bugetele locale ale unitatilor administrativ – teritoriale implicate pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile aferente contractului de asistenta tehnica.
Art. 2 Primarul Comunei Moşoaia şi directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica şi se comunica, prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale catre:
- Institutia Prefectului Argeş;
- Primarul Comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
- Asociaţia de Dezvoltare intercomunitara Argeş;
- S.C. APA CANAL 2000 S.A.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017, CU NR. 3
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea configuraţiei reţelei unităţilor şcolare de stat şi particulare pentru anul şcolar 2017-2018
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş   
Având în vedere:
Prevederile art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Prevederile art. 21-26 din Ordinul nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari şi elevi scolarizati în unitatile de invatamant particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificările şi completările la zi, Consiliul Local Moşoaia:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba configuraţia reţelei unităţilor şcolare de stat şi particulare pentru anul 2017-2018 în comuna Moşoaia, judeţul Argeş, după cum urmează:
Unităţi şcolare de stat cu personalitate juridică:
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOŞOAIA
Unităţi şcolare de stat fără personalitate juridică:
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOŞOAIA,
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HINŢEŞTI,
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCĂNĂI,
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂTRÂNI.
Unităţi şcolare particulare cu personalitate juridică:
- ASOCIAŢIA NON-PROFIT „UNIVERSUL COPILĂRIEI”
Art. 2. Secretarul comunei Moşoaia va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017, CU NR. 4
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Comunei Moşoaia
Având în vedere epunerea de motive a Primarului comunei Moşoaia şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
În temeiul prevederilor art. 268 din noul Cod fiscal
În conformitate cu art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată
Consiliul Local al Comunei Moşoaia
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Procedura de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Comunei Moşoaia.
Art. 2. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează compartimentului taxe şi impozite locale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş
- Primarului Comunei Moşoaia
- Compartimentului taxe şi impozite locale
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017, CU NR. 5
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

Anexa 1 la H.C.L. nr. 5/09.02.2017
PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
n CAP. I - Dispoziţii generale
Art. 1 Prin prezenta hotărâre se instituie procedura de obţinere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul comunei Moşoaia reglementată de art. 268 din Codul fiscal.
Prin activitate de alimentaţie publică, în sensul prezentei hotărâri, se înţeleg activităţile desfăşurate de comercianţi potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 actualizată conform Ordinului 337/20 apr.2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională, în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive.
Definirea termenilor:
Prin „Autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică” în înţelesul prezentei HCL se defineşte actul administrativ emis de către Primarul Comunei Moşoaia prin care se reglementează desfăşurarea exerciţiilor comerciale în structurile de vânzare sau ambulant, în spaţii deschise, de pe raza Comunei Moşoaia de către comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive.
Prin „comerciant” se înţelege persoana fizică sau juridică autorizată legal să desfăşoare activităţi de alimentaţie publică (CAEN în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive).
Prin „exerciţiu comercial” se înţelege una sau mai multe activităţi de alimentaţie publică, precum şi serviciile desfăşurate de un comerciant.
Prin „suprafaţa de vânzare” se înţelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii de alimentaţie publică.
Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor, suprafeţele destinate altor activităţi decât cele de alimentaţie publică.
„Terasa de alimentaţie publică” funcţionează în sezonul cald fie în structura unei unităţi de alimentaţie publică, fie ca unitate independentă, de sine stătătoare.
Art. 2.
Se stabilesc condiţiile pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe teritoriul Comunei Moşoaia:
Cererile referitoare la eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică să nu contravină planului general de dezvoltare urbană şi criteriile generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
Cererile referitoare la eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sa nu aducă prejudiciu spaţiilor din incinta sau în aproprierea unor clădiri de valoare arhitectonică;
Activitatea trebuie să se desfăşoare în spaţii corespunzătoare şi nu în spaţii improvizate;
Neafectarea circulaţiei pietonale sau a circulaţiei autovehiculelor în zonele respective;
Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică. În acest sens fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică;
Îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de acte normative în vederea desfăşurării unei activităţi corespunzătoare.

n CAP. II. Procedura de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Art. 3. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se emite de Primarul Comunei Moşoaia. Ea trebuie să cuprindă: denumirea societăţii, sediul social, adresa punctului de lucru, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului, suprafaţa, orar de funcţionare.
Art. 4. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii la începutul activităţii cu vizare anuală a acesteia.
Art. 5. Vizarea autorizaţiei în fiecare an se face până la 1 martie.
Art. 6. Pentru obţinerea autorizaţiei persoanele fizice sau juridice interesate vor depune următoarele acte:   
- Cererea solicitantului
- Certificat de înmatriculare
- Act constitutiv (statut)
- Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru
- Actul deţinerii legale a spaţiului
- Document eliberat de I.S.U. privind securitatea la incendiu – Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun autorizării şi/sau avizării privind securitatea la incendiu, sau negaţie
- Alte avize/autorizatii/certificate, privind conformarea cu normele în domeniul protectiei mediului, sănătăţii publice, sanitar-veterinare, pazei şi protecţiei muncii.
- Contract de furnizare utilităţi publice (salubritate, apă-canal) şi dovada achitării la zi a contravalorii acestor servicii,
- Orarul de funcţionare, purtând semnătura şi ştampila reprezentantului legal al comerciantului,
- Dovada achitării taxei de eliberare a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Art. 7. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va elibera pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici, atât pentru punctele fixe cât şi pentru cele ambulante.   
Art. 8. Terasele de alimentaţie publică indiferent dacă aparţin de spaţiul de bază sau se află separat de acestea, vor obţine autorizaţie de alimentaţie publică pentru terasă, cu respectarea condiţiilor de funcţionare aprobate.
Art. 9. În cazul modificării suprafeţei declarată iniţial, comerciantul este obligat să declare modificarea în termen de 30 de zile de la punerea în funcţiune a spaţiului respectiv.
Odată cu operarea suprafeţei, se va corecta şi diferenţa de taxă – de autorizare, dacă modificarea a intervenit în primul an de activitate, respectiv de viză dacă a intervenit în următorii ani.
Art. 10. Societatea comercială va fi scutită de plata taxei în perioada suspendării temporare a activităţii unităţii de alimentaţie publică, pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor.
Art. 11. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi anulată la cerere, în cazul în care punctul de lucru este radiat de la Registrul Comerţului.
Art. 12. Prezenta procedură de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, se actualizează în funcţie de modificarea legislaţiei în vigoare la data emiterii.
Art. 13. Modelul de autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 14. Taxa privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute de prezentul regulament se aprobă prin hotărârea anuală a Consiliului Local Moşoaia de stabilire a taxelor şi impozitelor locale.
   
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării de 2% din valoarea investiţiilor aferente proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”
Consiliul Local al comunei Moşoaia întrunit în sedinţă în data de 09.02.2017
Având în vedere:
- Adresa S.C. APA CANAL 2000 S.A. nr. 621/907/25.01.2017. cu privire la emiterea H.C.L. Moşoaia privind cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”;
- Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată;
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Argeş
- Ghidul solicitantului POIM – condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată 2014-2020;
- Decizia Comisiei C(2016)8621 din 13.12.2016 privind fazarea proiectului major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”,
În baza prevederilor art. 36 alin. (4), lit. “f”, alin. (6) lit. “a” şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, în suma de 244.807 lei (fără TVA) care cuprinde cheltuielile eligibile în valoare de 2% din valoarea investiţiei ce va fi realizată în cadrul proiectului, pentru localitatea Moşoaia.
Art. 2. Cheltuielile eligibile sunt prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul comunei Moşoaia să reprezinte Consiliul Local Moşoaia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi să voteze aprobarea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”.
Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliul Local Moşoaia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017, CU NR. 6
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinantarii, cota TVA de 19% a investiei „Demolare şi construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moşoaia, judeţul Argeş”.
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară, publică astăzi 09.02.2017;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Moşoaia;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi al secretarului comunei Moşoaia;
Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. „d”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Moşoaia:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare şi construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moşoaia, judeţul Argeş”,conform devizului anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanţarea investiţiei „Demolare şi construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moşoaia, judeţul Argeş”, în valoare de 221.454,49 lei, conform deviz general – anexa nr. 1, reprezentând urmatoarele:
- cap.1.3 - amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – suma de 11.111,03 lei;
- cap.3.1 - studii de teren - suma de 31.892 lei
- cap.3.2 - taxe obtinere avize, acorduri, autorizatii – suma de 5.950 lei;
- cap.3.3 – expertiza tehnica – suma de 1.785 lei;
- cap.3.6 - organizarea procedurilor de achiziţii – suma de 23.800 lei;
- cap.3.7 - consultanţă – suma de 41.880,99 lei;
- cap. 3.8 - asistenţă tehnică: din partea proiectantului - suma de 20.940,50 lei; plata dirigintilor de santier- suma de 31.410,74 lei
- cap.5.2 - comisioane, cote, taxe, costul creditului – suma de 10.558,23 lei;
- cap.3.4.1 - studiu de fezabilitate – suma de 42.126 lei;
Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a investiţiei „Demolare şi construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moşoaia, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantî.
Art. 4. Primarul comunei Moşoaia împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Secretarul comunei Moşoaia va comunica prezenta hotărâre: contabilităţii, Primarului comunei Moşoaia şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017, CU NR. 7
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Moşoaia, judeţul Argeş
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Moşoaia, judeţul Argeş, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moşoaia, judeţul Argeş pentru anul 2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Moşoaia, judeţul Argeş pentru anul 2017, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 4. Un exemplar al prezentei Hotărâri se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Moşoaia şi publicare în Buletinul Informativ al comunei Moşoaia şi se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi A.N.F.P. București.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 09.02.2017 CU NR. 8
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinantarii, cota TVA de 19% a investiţiei „Construire Scoala Generala Moşoaia clasele I-VIII şi imprejmuirea terenului, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”- rest de executat
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă extraordinară, publică astăzi 13.03.2017;
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. a primarului comunei Moşoaia;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi al secretarului comunei Moşoaia;
Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. „d”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Moşoaia:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Scoala Generala Moşoaia clasele I-VIII şi imprejmuirea terenului, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”- rest de executat, conform devizului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă cofinanţarea investiţiei: „Construire Scoala Generala Moşoaia clasele I-VIII şi împrejmuirea terenului, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”- rest de executat, în valoare de 25.619 lei, conform deviz general – anexa nr. 1, reprezentand urmatoarele:
- cap. 3.6.b - plata diriginţilor de santier - suma de 16.660 lei
- cap.5.2 - comisioane, cote, taxe, costul creditului – suma de 8.959 lei;
Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a investiţiei „Construire Şcoala Generală Moşoaia clasele I-VIII şi împrejmuirea terenului, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”- rest de executat, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă.
Art. 4. Primarul comunei Moşoaia impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Secretarul comunei Moşoaia va comunica prezenta hotărâre: contabilităţii, Primarului comunei Moşoaia şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 13.03.2017, CU NR. 9
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinantarii, cota TVA de 19% a investiei „Reabilitare şi modernizare Camin Cultural în satul Smeura, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă extraordinară, publică astăzi 13.03.2017;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Moşoaia;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi al secretarului comunei Moşoaia;
Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. „d”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Moşoaia:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural în satul Smeura, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”, conform devizului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă cofinantarea investiţiei: „Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural în satul Smeura, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”, în valoare de 108.164,53 lei, conform deviz general – anexa nr. 1, reprezentând următoarele:
- cap.3.1 - studii de teren - suma de 13.000 lei;
- cap.3.2 - taxe obtinere avize, acorduri, autorizatii – suma de 5.793,76 lei;
- cap.3.3.1 – D.A.L.I – suma de 18.000 lei;
- cap.3.3.2 – proiect tehnic – suma de 24.000 lei;
- cap.3.3.3 – proiectare DE şi CS – suma de 6.000 lei
- cap.3.3.4 – intocmire documentatie avize – suma de 6.000 lei;
- cap.3.3.5 – expertiza tehnica – suma de 8.000 lei;
- cap.3.4 - organizarea procedurilor de achiziţii – suma de 2.380 lei;
- cap.3.6.1 - asistenta tehnica din partea proiectantului- suma de 4.760 lei;
- cap. 3.6.2 - plata dirigintilor de santier- suma de 10.450,74 lei
- cap.5.2 - comisioane, cote, taxe, costul creditului – suma de 9.780,03 lei;
Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a investiţiei „Reabilitare şi modernizare Camin Cultural în satul Smeura, comuna Moşoaia, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 2 care face parte integranta.
Art. 4. Primarul comunei Moşoaia impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Secretarul comunei Moşoaia va comunica prezenta hotărâre: contabilitatii, Primarului comunei Moşoaia şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 13.03.2017, CU NR. 10
Preşedinte de şedinţă, consilier Stan Ion Sandu
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
Analizând adresele nr. 43985/22.02.2017, 45426/23.02.2017, 45431/23.02.2017 și 59541/10.03.2017 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și estimările pentru perioada 2018-2020;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Moşoaia pentru anul 2017, cu venituri totale în sumă de 6.825,05 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de 6.825,05 mii lei, din care cheltuieli pentru secţiunea de funcţionare în sumă de 4.860,05 mii lei şi cheltuieli pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 1.965 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre şi estimările pe anii 2018-2020.
Art. 2. Se aprobă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare a bugetului comunei Moşoaia pe anul 2017, în sumă de 1.965 mii lei.
Art. 3. Se aprobă numărul de posturi permanente şi temporare pentru anul 2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 4. Se aprobă lista de investiții în sumă de 1.965 mii lei.
Art. 5. Un exemplar al prezentei Hotărâri se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 03.04.2017, CU NR. 11.
Preşedinte de şedinţă,
consilier Buşcă Victoriţa-Simona
Contrasemnează, secretar Ionescu
Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și estimările pentru perioada 2018-2020;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții cu venituri totale în sumă de 150 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 150 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Un exemplar al prezentei Hotărâri se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 03.04.2017, CU NR. 12
Preşedinte de şedinţă, consilier
Buşcă Victoriţa-Simona
Contrasemnează, secretar Ionescu Valentin-Marian

HOTĂRÂRE
Privind completarea Inventarului domeniului public al comunei Moșoaia, județul Argeș
Consiliul Local al comunei Moşoaia, judeţul Argeş;
Având în vedere:
- Declarația autentificată de B.N.P. Toma Denis-Radu sub nr. 1828/22.12.2016 privind renunțarea de către dl. SANDU DUMITRU la dreptul de proprietate asupra suprafeței totale de 1.893 mp teren având destinaţia de drum acces, cu numărul cadastral 84943 şi înscris în cartea funciară nr. 84943 a comunei Moșoaia;
- Declaraţia autentificată de B.N.P. Constantinescu Elena-Daniela sub nr. 563/04.03.2016 privind renunțarea de către dna. DUMITRESCU IOANA la dreptul de proprietate asupra suprafeței de 54 mp teren având destinaţia de drum acces, cu numărul cadastral 80702 şi înscris în cartea funciară nr. 80702 a comunei Moșoaia și asupra suprafeței de 54 mp teren având destinaţia de drum acces, cu numărul cadastral 80696 şi înscris în cartea funciară nr. 80696 a comunei Moșoaia;
- Declarația autentificată de B.N.P. Bogdan Mihai-Lazăr sub nr. 436/28.03.2017 privind renunțarea de către dl. MOCANU CĂTĂLIN-EUGEN la dreptul de proprietate asupra suprafeței totale de 534 mp teren având destinația de drum acces acces, cu numărul cadastral 86463 şi înscris în cartea funciară nr. 86463 a comunei Moşoaia;
- Declarația autentificată de S.P.N. Cîrstoiu Valerica şi Cîrstoiu Marin sub nr. 232/10.03.2017 privind renunțarea de către dna. GEAGLĂ MARIA la dreptul de proprietate asupra suprafeței totale de 1.550 mp teren având destinația de drum acces, cu numărul cadastral 1361/10 și înscris în cartea funciară nr. 82979 a comunei Moşoaia;
- Declarația autentificată de B.N.P. Mihăilescu Oana Andreea sub nr. 1214/21.12.2016 privind renunțarea de către dl. NECULA ION, dna. NECULA MARIANA, dna. BOCIOACĂ ELEONORA, dna. ROMANESCU AURELIA și dna. ZAIDEL MIHAELA-ALICE la dreptul de proprietate asupra cotei de 15/18 din suprafața totală de 464 mp teren având destinația de drum acces acces, cu numărul cadastral 84907 şi înscris în cartea funciară nr. 84907 a comunei Moșoaia,
- Declarația autentificată de B.N.P. Mihăilescu Oana Andreea sub nr. 12/12.01.2017 privind renunțarea de către dna. ZAIDEL MIHAELA-ALICE, dl. TOMOIOAGĂ LIVIU-VASILE şi dna. TOMOIOAGĂ ADRIANA la dreptul de proprietate asupra cotei de 3/18 din suprafața totală de 464 mp teren având destinația de drum acces acces, cu numărul cadastral 84907 şi înscris în cartea funciară nr. 84907 a comunei Moșoaia;
- Declarația autentificată de B.N.P. Mihăilescu Oana Andreea sub nr. 1215/21.12.2016 privind renunțarea de către dl. NECULA ION, dna. NECULA MARIANA, dna. BOCIOACĂ ELEONORA și dna. ROMANESCU AURELIA la dreptul de proprietate asupra cotei de 6/9 din suprafața totală de 613 mp teren având destinația de drum acces acces, cu numărul cadastral 86386 şi înscris în cartea funciară nr. 86386 a comunei Moşoaia,
- Declarația autentificată de B.N.P. Mihăilescu Oana Andreea sub nr. 13/12.01.2017 privind renunțarea de către dna. ZAIDEL MIHAELA-ALICE, dl. TOMOIOAGĂ LIVIU-VASILE şi dna. TOMOIOAGĂ ADRIANA la dreptul de proprietate asupra cotei de 3/9 din suprafața totală de 613 mp teren având destinația de drum acces acces, cu numărul cadastral 86386 şi înscris în cartea funciară nr. 86386 a comunei Moşoaia;
Analizând referatul prezentat de dl. Ene Florea, primarul comunei Moșoaia, prin care se propune completarea inventarului domeniului public al comunei Moşoaia;
Având în vedere:
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public;
- H.G. nr. 477/2002 privind atestarea Inventarului domeniului public al județului Argeș;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Moșoaia și al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Moşoaia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Moşoaia, a următoarelor suprafețe de teren, având ca destinație drum acces:
- 1.893 mp drum acces în satul Smeura;
- 54 mp drum acces în satul Smeura;
- 54 mp drum acces în satul Smeura;
- 534 mp drum acces în satul Smeura;
- 1.550 mp drum acces în satul Smeura;
- 464 mp drum acces în satul Smeura;
- 613 mp drum acces în satul Smeura.
Art. 2. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al comunei Moșoaia cu bunul imobil prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre.
Art. 3. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Moşoaia nr. 29/26.10.1999 se completează cu poz.nr. 66, 67, 68, 69, 70, 71 şi 72;
Art. 4. Secretarul comunei Moşoaia va comunica prezenta Hotărâre:
- Instituției Prefectului Județului Argeș;
- Consiliului Județean Argeș pentru efectuarea procedurilor cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în vederea completării H.G. nr. 477/2002.
- Persoanelor interesate.
ADOPTATĂ ASTĂZI, 03.04.2017, CU NR. 13.
Preşedinte de şedinţă,
consilier Buşcă Victoriţa-Simona
Contrasemnează, secretar
Ionescu Valentin-Marian